CONINCO - CBTT về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thứ sáu, 03/05/2024    Công bố thông tin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với nội dung như sau: 

1. Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower - Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
+ Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT,
+ Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát,
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
+ Tờ trinh thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,
+ Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024,
+ Tờ trình Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024,
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát,
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyển của ĐHĐCĐ thông qua.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO theo danh sách chốt quyền tham dự tại ngày 14/5/2024 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (gửi kèm Thông báo này) về Công ty trước ngày 24/5/2024 theo địa chỉ:
Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc qua email: ngothanhnguyen@coninco.com.vn.
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: bà Ngô Thanh Nguyên - ĐT: 0912398184/ ông Lê Minh Hoàng: ĐT: 0904121213

Mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự quý cổ đông xin tải tại mục 4 được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.
7. Tài liệu báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

File Upload: