CONIMEC: HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ ba, 28/05/2024    Tin nội bộ

CONIMEC: HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 28/5/2024, Công ty cổ phần Kỹ thuật cơ điện CONINCO (viết tắt là CONIMEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự đại hội có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông. 

Hội nghị bắt đầu từ 9h00 – 11h30, Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Đình Đào đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ. 

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Đào – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo về các mặt hoạt động của Công ty giai đoạn 2019-2024 và phương hướng phát triển trong giai đoạn mới 2024-2029.
Ông Đinh Văn Thế-Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024.
Bà Nguyễn Thị Phương  – Thư ký Đại hội đọc các tờ trình: 
-Thông qua danh sách cổ đông và số cổ phần sở hữu tính tại thời điểm triệu tập đại hội 28/5/2024
-Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023
-Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
-Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
-Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu cần phấn đấu giai đoạn 2024-2029
-Tờ trình của ban tổ chức đại hội về các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
-Tờ trình về các ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Sau khi nghe báo cáo, các cổ đông đã thảo luận, trao đổi các nội dung trong báo cáo và tờ trình. 

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình với tỷ lệ đồng ý 100% đồng thời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:
+ Ông:Nguyễn Văn Công        
+ Ông:Đinh Văn Thế               
+ Ông:Lê Xuân Tường            
+ Ông:Nguyễn Đình Đào         
+ Ông:Quách Văn Hiếu            
Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới, bầu ông Nguyễn Đình Đào làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Đinh Văn Thế là Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT CONINCO Nguyễn Văn Công đã chia sẻ với các cổ đông về lịch sử hình thành của CONIMEC, đến nay, CONIMEC đã có 13 năm phát triển. Chủ tịch Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, cũng như định hướng phát triển của công ty mẹ, CONIMEC cần phải cố gắng giữ thương hiệu để công ty tiếp tục tồn tại và phát triển trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn như hiện nay. Và điều đặc biệt được ưu tiên đó là sự an toàn: an toàn về con người, an toàn về thiết bị và an toàn về công trình. Chủ tịch Nguyễn Văn Công chúc Ban lãnh đạo CONIMEC tiếp tục làm việc, cống hiến theo định hướng chiến lược mà ĐHĐCĐ đã đặt ra, hoàn thiện bộ máy quản lý chặt chẽ, chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CONINMEC diễn ra thành công tốt đẹp, toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí 100% các cổ đông tham dự đại hội. Chúc Hội đồng quản trị Công ty CONIMEC nhiệm kỳ mới sẽ thành công với những hoạch định, chính sách mới phù hợp với định hướng phát triển của công ty, đưa công ty ngày càng vững mạnh, góp phần vào thành công chung của hệ sinh thái CONINCO.
Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Hoa Lữ