74. CONINCO - TB văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CONINCO

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là 8.800.000 cổ phiếu (tương ứng vốn điều lệ 88.000.000.000 đồng).

 

 


Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 832/UBCK - QLCB về kết quả chào bán riêng lẻ thành công 2.000.000 cổ phiếu của CONINCO (tương đương 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:
- Thông báo v/v thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CONINCO.
- Văn bản chấp thuận của UBCKNN về kết quả chào bán riêng lẻ.