Quan hệ cổ đông

25. Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016  về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

24. Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc hoãn họp đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

 

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

22. CONINCO được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

logoweb1Ngày 25/5/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 322/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

 

 

Đọc thêm...
 

21. Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

logoweb1Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2015 bằng tiền.

 

 

 

 

 

Đọc thêm...
   

19. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (kèm tài liệu)

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

 

 

 

 

Đọc thêm...